Καθορισμός Ιθαγένειας


Δικαιολογητικά:

  • Την πράξη αναγνώρισης ενώπιον συμβολαιογράφου σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης πατρότητας.
  • Πιστοποιητικό δημοτολογιακής εγγραφής του αναγνωρίσαντος πατέρα
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του αλλοδαπού τέκνου. Εάν έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπής αρχής.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής μητέρας ή βεβαίωση περί της αγαμίας αυτής εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές και επικυρωμένο διαβατήριο εν ισχύ της μητέρας.

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ