×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06-06-2018

Σας καλούμε την  6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1.  Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά του Πολύδωρα Ανδρέα, κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής της 11-6-2018  και κατά τη συζήτηση της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.  3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον  ν. 4336/2015 και τον ν. 4346/2015 την 16-12-2019  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη.
 2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του την από 27-11-2017 με αρ. κατάθεσης 125/2018  αγωγή διατάραξης νομής – αποζημίωσης και ρύθμισης κατάστασης   των Καρύδη Αποστόλου κλπ και   κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.
 3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του την από 24-4-2018 με αρ. κατάθεσης 144/2018  αγωγή της «Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.
 4. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης να προβεί σε καταγγελία μίσθωσης και απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων στο Ειρηνοδικείο Τρίπολης, για το μίσθιο που έχει εκμισθώσει στον Μητρόπουλο Παντελή στην Τ.Κ. Στρίγκου της Δ.Ε. Τεγέας.
 5.  Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου, σύμφωνα με την  443/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
 6. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6381/5-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών  Δήμου Τρίπολης, να μελετήσει τους όρους ενεχυρίασης της δανειακής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος Τρίπολης με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
 7. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14629/17-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα  Εσόδων & Δημοτικής περιουσίας.
 8. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών για την επίδοση κατασχετηρίων οφειλετών του Δήμου σε Τραπεζικά ιδρύματα»
 9. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία : «Κλάδεμα δέντρων μεσαίου ύψους και κοπή ζιζανίων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ Τρίπολης»
 10. «Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, εκμίσθωσης των καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 & 07, 08, 09 και 20 & 21 της Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης
 11.    «Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, οικίσκος στη θέση «Πυργάκι», της Τ.Κ. Κάψα»
 12.    Καθορισμός των όρων και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης».
 13.  «Έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, διενέργειας διαγωνισμού, τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής, τεύχους Σκοπιμότητας – Τεχνικών Προδιαγραφών – Συγγραφής Υποχρεώσεων, Όρων Διακήρυξης, περίληψης Διακήρυξης (Προκύρηξη), ΤΕΥΔ και Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς  και συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Σ. για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
 14.    Αποστολή πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018».
 15.  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την : «προμήθεια ξυλείας»
 16.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 17.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφαλιστική κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων κατασκηνωτών της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2018»
 18. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Καταπολέμηση κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Τρίπολης»»
 19.   «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Βαλτετσίου»»
 20.  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Κορυθίου»»
 21. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Λεβιδίου»»
 22. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Μαντινείας»»
 23. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Τεγέας»»
 24. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Τρίπολης»»
 25. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Φαλάνθου»»
 26. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Σκιρίτιδας»»
 27. «Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) στην Τ.Κ. Καρδαρά της Δ.Ε. Λεβιδίου, για το έτος 2018»
 28.   «Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης, για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2018»
 29.   «Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) στην Τ.Κ. Αλωνίσταινα της Δ.Ε. Φαλάνθου, για το έτος 2018»
 30.  «Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης, για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2018»
 31. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Τρίπολης από θεομηνίες»
 32. Τροποποίηση της με αριθμ.313/2018 απόφασης Ο.Ε. Ως προς την παρ.3 του άρθρου 4 του κεφ. Α΄ της διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016»»
 33. «Εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (ταβέρνα- καφενείο)στην Πλατεία της Τ.Κ. Στενού»
 34. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
 35. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων στις Δ.Ε. Τρίπολης, Κορυθίου »»
 36. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων στις Δ.Ε. Τεγέας, Φαλάνθου, Σκιρίτιδας »»
 37. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων στις Δ.Ε. Λεβιδίου, Μαντινείας »»

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                           

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

    

                  

                           ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ       

                                                                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181