Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02/10/2019

Τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης προς λήψη απόφασης σε 22 θέματα.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 2α Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.T. για το έτος 2020»

2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 22-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ1195/10-7-2019, Αρ. Πιν. 39, Αρ. Καταχ. ΠΡ189/21-6-2018) προσφυγής της «Ο.Τ.Ε Α.Ε.» Λαγοπάτη 36 - Τρίπολη κατά του Δήμου Τρίπολης.

3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 22-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ1191/5-7-2019, Αρ. Πιν. 37, Αρ. Καταχ. ΠΡ190/21-6-2018) προσφυγής της «Ο.Τ.Ε Α.Ε.» 28ης Οκτωβρίου 29 - Τρίπολη κατά του Δήμου Τρίπολης.

4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 22-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ1204/10-7-2019, Αρ. Πιν. 43, Αρ. Καταχ. ΠΡ112/23-4-2018) προσφυγής της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» Λυκούργου & Ναυαρίνου κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α892/2017 προδικαστική).

5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1126/20-5-2019, αρ. πιν. 50, αρ. καταχ. ΑΓ256/12-9-2018) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.

6. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α462/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

7. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α463/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α468/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

9. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α469/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α484/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

11. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α486/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

12. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α548/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

13. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου κατά της υπ’ αριθ. 843/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, να προσδιορίσει αυτήν και να την επιδώσει νόμιμα προς όλους τους διαδίκους ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης. 

14. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1099/17-5-2019, Αρ. Πιν. 38, Αρ. Καταχ. ΑΚ344/2-11-2018) ανακοπής της «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (Ναυπλίου 195 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.

15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1103/20-5-2019, Αρ. Πιν. 40, Αρ. Καταχ. ΑΚ345/2-11-2018) ανακοπής της «ΜΕΤΡΟ Α.Ε. My Market» (Ο.Η.Ε. 20 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.

16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 22-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ1193/10-7-2019, Αρ. Πιν. 38, Αρ. Καταχ. ΠΡ198/25-6-2018) προσφυγής της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης. 

17. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1108/20-5-2019, Αρ. Πιν. 42, Αρ. Καταχ. ΠΡ81/6-7-2012) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» πρώην Τράπεζα Κύπρου κατά του Δήμου Τρίπολης (Μετά την Α415/2016 προδικαστική).

18. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1110/20-5-2019, Αρ. Πιν. 43, Αρ. Καταχ. ΠΡ98/13-7-2012) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Γεωργίου Β΄. 8-10 – Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.

19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ1112/20-5-2019, Αρ. Πιν. 44, Αρ. Καταχ. ΠΡ103/19-7-2012) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» πρώην Πανελλήνια Τράπεζα κατά του Δήμου Τρίπολης.

20. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1114/20-5-2019, Αρ. Πιν. 45, Αρ. Καταχ. ΠΡ137/6-9-2012) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» πρώην Γενική Τράπεζα κατά του Δήμου Τρίπολης (Μετά την Α417/2016 προδικαστική). 

21. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 22-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ1523/23-7-2019, Αρ. Πιν. 73, Αρ. Καταχ. ΠΡ140/14-6-2013) προσφυγής της «ALPHABANK» κατά του Δήμου Τρίπολης.(Μετά την Α862/2017 προδικαστική)

22. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 24-10-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. θέσπισμα Α17/1201 Αρ. Β. Εφ. 38/19)

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ