Δήμος Τρίπολης: Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα έως  1η Δεκεμβρίου 2019

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

  1. Ο Δήμος Τρίπολης στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α…….», μετά την δημοσίευση πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α΄) ανακοινώνει την Παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ή που θα βεβαιωθούν έως την 29η  Νοεμβρίου 2019. 

 

            Συγκεκριμένα:

Α. Ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων ως ανωτέρω οφειλών προς ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα η  31η Δεκεμβρίου 2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν,

ως ακολούθως:

(α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

(β) Από δύο (2) σε έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

(γ) Από εικοσιπέντε (25) σε έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

(δ) Από σαράντα εννέα (49) σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

(ε) Από εβδομήντα τρεις (73) σε έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του του Ν. 4611/2019  πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμείου του Δήμου (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κ. Ν. Λαγομιτζής – Δ. Πανούση τηλ. 2713600467)

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου