Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός "Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας"

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσεις ποιότητας - τιμής για την επιλογή αναδόχου για το έργο άνω κάτω Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσεις ποιότητας τιμής για την επιλογή αναδόχου για το έργο:

 

"Παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ 2018 - 2019 Της κοινωνικής σύμπραξης της ΠΕ Αρκαδίας"

 

ΔΙΑΚΗΡYΞΗ 30364

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΒΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30363

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

                deyatneo181