Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στης 27/11/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

Σας καλούμε την27ηΝοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 13:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα

1. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ.: 112 & 116 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λεβιδίου και κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου»
2. Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση και επέκταση  πεζοδρομίων  Δ.Κ. Τρίπολης»
3. Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή οδών Δήμου Τρίπολης»
4. Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Έργα αποκατάστασης οδοστρώματος Δήμου Τρίπολης»
5. Περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας» (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 80169)
6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 
7. Περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης ποσού 1.000,00  για την αντιμετώπιση  εξόδων χορήγησης αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων από το Εθνικό Κτηματολόγιο
8. Οικονομική ενίσχυση  δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων  (Αρ. πρωτ: 35256/13-11-2019)
9. Οικονομική ενίσχυση  δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων  (Αρ. πρωτ: 35257/13-11-2019)
10. Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα συμβολαίων, Εθνικού Κτηματολογίου κλπ, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης
11. Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα που αφορούν την υποβολή δηλώσεωνιδιοκτησίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για περιοχές του Δήμου Τρίπολης
12. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτωνπληρωμής με απόδοση λογαριασμού για την αντιμετώπιση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
13. Περί επιχορήγησης του Αγροτικού- Πολιτιστικού  Συλλόγου Λίμνης «ΑΓΑΛΙ»
14. Περί επιχορήγησης της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
15. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση του Επιστημονικού συμποσίου με θέμα: «Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» από 29/11-1/12/2019 στο  χώρο του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει πρώην Δήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 9-12-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, σύμφωνα με το 13/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρίπολης, όπως διορθώθηκε με το 69/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου
17. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 6-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 17-9-2019  και με αρ. καταθ. 110/2019 έφεσης του Ε.Φ.Κ.Α. η οποία στρέφεται και κατά του Δήμου Τρίπολης
18. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της 16-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 3-5-2018 και  με αρ. κατάθεσης 156/2018 αίτησης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) ιδιώτη και κατά του Δήμου Τρίπολης
19. Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου,  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης,  κατά της υπ’ αριθ. 190/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης  και να την γνωστοποιήσει στην αντίδικο με δικαστικό επιμελητή
20. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α576/2019  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές Τμήμα διακοπών)  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
21. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄. Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 17-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ767/29-10-2019 αρ. πιν. 8, ΑΒΕΜ: ΕΦ126/3-4-2019 έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Λαγοπάτη 36 – Τρίπολη) και κατά της 629/2018 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης
22. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄. Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 17-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ788/29-10-2019 αρ. πιν. 1, ΑΒΕΜ: ΕΦ119/3-4-2019) έφεσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS Α.Ε.» (πρώην ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ,  TBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ASPISBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) κατά του Δήμου Τρίπολης   και κατά της 1087/2017 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης
➢ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος. 

        

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           Της Οικονομικής Επιτροπής     

     

                          ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                

         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181