Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στης 09/12/2019

9 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης η τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 9η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης- τμήμα 3: καινούργιο αλατοδιανομέα

2. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 78201)

3. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 37190)

4. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 67296)

5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 10705)

6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 78237)

7. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: 36951/28-11-2019)

8. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: 36816/28-11-2019)

9. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: 37181/02-12-2019)

10. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. πρωτ. 36228/21-11-2019 πίνακα αμοιβής του δικηγόρου κ. Κατσή Νικολάου (Σχετ. η 286/2019 απόφαση Ο.Ε.)

11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του την από 23-10-2019 με αρ. κατάθεσης 338/2019 αγωγή – κλήση Μονομελούς τακτική διαδικασία, ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση

12. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη μετά από αναβολή δικάσιμο της 14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ885/2-5-2019, αρ. πιν. 25, αρ. καταχ. ΑΓ114/23-4-2018) αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης

13. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) κατά τη δικάσιμο της14-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ822/30-10-2019, αρ. πιν. 21, αρ. καταχ. ΑΓ13/8-2-2017) αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης

14. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄.) κατά τη δικάσιμο της 17-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ781/29-10-2019 αρ. πιν. 6, ΑΒΕΜ: ΕΦ123/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS» (πρώην ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ) και κατά της Α634/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄.) κατά τη δικάσιμο της 17-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ789/29-10-2019 αρ. πιν. 2, ΑΒΕΜ: ΕΦ124/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (πρώην ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Εθνομαρτύρων 8 – Τρίπολη) και κατά της Α596/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄.) κατά τη δικάσιμο της 17-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ793/29-10-2019 αρ. πιν. 3, ΑΒΕΜ: ΕΦ125/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Εθνικής Αντίστασης & Δαρειώτου 10 – Τρίπολη) και κατά της 594/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

17. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α585/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης

18. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄.) κατά τη δικάσιμο της 17-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ765/29-10-2019, αρ. πιν. 7, ΑΒΕΜ: ΕΦ120/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK» Εθνομαρτύρων 9 – Τρίπολη και κατά της 619/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

19. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181