Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στης 17/12/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

 

Σας καλούμε την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

1. Διοργάνωση- πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Τρίπολης

2. Εισήγηση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας»

3. Έγκριση της διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Δ.Α.Π. Με.Α)», με προϋπολογισμό μελέτης 115.000,00 €

4. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων και επικαιροποιημένων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση και επέκταση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης»

5. Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

6. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων χρήσης- Ισολογισμού- Απολογισμού Δήμου Τρίπολης έτους 2018

7. Περί τροποποίησης της αρ. 458/2014 Α.Δ.Σ. περί επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων

8. Έγκριση αναληφθείσας από τον κ. Δήμαρχο δαπάνης και ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Τρίπολης προς την Οικονομική Επιτροπή λόγω έκτακτης ανάγκης

9. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Τρίπολης

10. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: 38691/13-12-2019)

11. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: 38777/13-12-2019)

12. «Έγκριση πρακτικού ΙI του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμής ασφάλτου»»

 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής