Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 03.03.2020

Σας καλούμε την 3η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1 ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

1. Καθορισμός Διοικητικών Προστίμων επί του Κανονισμού Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων/Μουσικής καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16 κυβικών»


3. Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΨΙΑ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ»


4. Περί εκτέλεσης του έργου «Επισκευή τοιχίων Δήμου Τρίπολης»

 

5. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων και επικαιροποιημένων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή οδών Δήμου Τρίπολης»

 

6. Περί έγκρισης Γ΄ πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»


7. Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων φορολογικού έτους 2019 και Έκθεση πεπραγμένων του Ν.Π. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


8. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αριθμ. πρωτ.:3082/4-2-2020)


9. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αριθμ. πρωτ.:3422/6-2-2020)

 

10. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αριθμ. πρωτ.:4895/19-2-2020)


11. Παράταση μίσθωσης οικοπεδικού χώρου για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Τρίπολης (επί των οδών Θ. Παμπούκη και Ανωνύμου, Ο.Τ. 802)

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ