Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της 09.03.2020

      Σας καλούμε την 9η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2020 του Ν. Π. με την επωνυμία «Ν.Π.Δ..Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16 κυβικών»
  1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 6205/3-3-2020 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Χασάπη Παναγιώτη, σχετικά με την  υπ’  αριθ. Α560/2019 απόφαση  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές)
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 62206)
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 6767)
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 26321)
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 43624)

 

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

    

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Της Οικονομικής Επιτροπής     

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ               

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ