Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 09 Απριλίου 2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας προσκαλούμε την 9η Απριλίου  2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 14:00 έως 15:00, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στο πιο κάτω θέμα:

  1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ»

Λόγος κατεπείγοντος:  

  1. Ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησης-πρότάσης που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropi@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ