Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (12/6/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

                 

                      Τρίπολη 11-6-2020                         

                        Αριθ. Πρωτ: 13986

                                                                                     

ΠΡΟΣ

 

1)     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

2)     κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)     Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)     Επικεφαλής παρατάξεων

5)     κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00΄ έως 11:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

  1. Ορισμός νέων ημερομηνιών περί υποβολής και αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού των έργων  «Ανάπλαση πλατείας συνοικισμού Κολοκοτρώνη» και  «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και εγκατάσταση φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»
  1. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρα Μουσικής στις 21/6/2020                        

 

Λόγοι κατεπείγοντος:

  1. Ανάγκη ενημέρωσης των προσφερόντων για την αλλαγή της ημερομηνίας έως 15-6-2020 (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών).
  1. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης στις 21-6-2020

 

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                          

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181