Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (3/7/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τρίπολη 29-6-2020
Αριθ. Πρωτ.: 15975
ΠΡΟΣ


1) Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
2) κ. Δήμαρχο Τρίπολης
3) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
4) Επικεφαλής παρατάξεων
5) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης
6) κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00΄ έως 14:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ και δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

1. Ανάδειξη κατόπιν κλήρωσης του προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση βατότητας οδών Δήμου Τρίπολης» προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».

2. Περί έγκρισης Πρακτικού (2) της Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Τρίπολης».

3. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ».

4. Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας 16 κυβικών Προϋπολογισμός δαπάνης #192.200,00

5. « Περί έγκρισης πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, εκμίσθωσης του Δημοτικού Περιπτέρου του Πάρκου στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη»

6. «Περί έγκρισης ματαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου»

7. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης.

8. Σύνταξη όρων για την για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που είναι στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ. ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης

9. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρέας

10. Περί επιχορήγησης της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

11. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για κάλυψη εξόδων του δικηγόρου κ. Σίμου Χρήστου (σχ. 56/2019 Α.Ο.Ε.)

12. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για κάλυψη εξόδων του δικηγόρου κ. Μπουντή Κωνσταντίνου (σχ. 52/2020 & 53/2020 αποφάσεις Ο.Ε.)

13. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 28-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, να γνωμοδοτήσει σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό για τη συντέλεση απαλλοτριώσεων στην π.ε Φιλικών.
Σχετ.: Οι με αρ. πρωτ. 11260/18-5-2020 και 4409/14-2-2020 αιτήσεις ιδιοκτήτριας & η από 8-10-2019 έκθεση προεκτίμησης

14. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 28-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ185/10-6-2020 αρ. πιν. 7, ΑΒΕΜ: ΕΦ480/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «O.T.E. A.E» και κατά της Α429/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.).

15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα B΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ155/25-5-2020 αρ. πιν. 8, ΑΒΕΜ: ΕΦ475/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «O.T.E. A.E» και κατά της Α171/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ123/2-6-2020 αρ. πιν. 2, ΑΒΕΜ: ΕΦ481/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «O.T.E. A.E» και κατά της Α462/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

17. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα B΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ157/25-5-2020 αρ. πιν. 9, ΑΒΕΜ: ΕΦ476/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «O.T.E. A.E» και κατά της Α536/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

18. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 165/2020 απόφ. Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-5-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ236/28-1-2020, αρ. πιν. 13, αρ. καταχ. ΑΓ172/4-4-2019) προσφυγής υπαλλήλου κατά του Δήμου Τρίπολης.

19. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 15660/25-6-2020 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χρονόπουλου Χρόνη, σχετικά με την υπ’ αριθ. Α227/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές).

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181