Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (13/7/2020)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

                        Τρίπολη 09-7-2020                         

                        Αριθ. Πρωτ.: 17360

                                                                                    ΠΡΟΣ

 

1)           Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

2)           κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)           Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)           Επικεφαλής παρατάξεων

5)           κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

6)           κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00΄ έως 14:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Συν/σμου Κολοκοτρώνη» προϋπολογισμού 435.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)».

 

 1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Διαμόρφωση και επέκταση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης».

 

 1. Μεταφορά του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης’’ από το Πρόγραμμα ‘‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’ στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 1. Περί έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 1. Περί έγκρισης εκτέλεσης τoυ έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΟΡΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»
 2. Περί έγκρισης της Διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης για το   έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ Α», με προϋπολογισμό μελέτης 241.800,00 €. 

 

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΡΥΘΙΟΥ, ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ».

 

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ».

 

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ.

 

 1. Παράταση προθεσμίας έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

 

 1. Έγκριση 3ου Πρακτικού - Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, για τον διαγωνισμό της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τρίπολης».

 

 1. Περί έγκρισης του 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, για τον διαγωνισμό της προμήθειας: «Προμήθεια – τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τρίπολης».
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 28-7-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ193/10-6-2020 αρ. πιν. 4, ΑΒΕΜ: ΕΦ477/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «ALPHABANK Α.Ε.» και κατά της Α548/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 28-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ195/10-6-2020 αρ. πιν. 5, ΑΒΕΜ: ΕΦ478/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «ALPHABANK Α.Ε.» και κατά της Α486/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ141/25-5-2020 αρ. πιν. 5, ΑΒΕΜ: ΕΦ471/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «ALPHABANK Α.Ε.» και κατά της Α576/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ153/25-5-2020 αρ. πιν. 7, ΑΒΕΜ: ΕΦ473/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «ΠΕΝΤΕ A.E»  και κατά της Α231/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ140/2-6-2020 αρ. πιν. 5, ΑΒΕΜ: ΕΦ485/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» και κατά της Α306/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ145/2-6-2020 αρ. πιν. 6, ΑΒΕΜ: ΕΦ486/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και κατά της Α484/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-7-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ148/25-5-2020 αρ. πιν. 6, ΑΒΕΜ: ΕΦ472/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και κατά της Α463/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 28-7-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ183/10-6-2020 αρ. πιν. 6, ΑΒΕΜ: ΕΦ479/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και κατά της Α585/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης(Τμήμα Β΄.).

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 17033/7-7-2020 γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Πραγκαστή Σπυριδούλας, σχετικά με την  υπ’ αριθ. 102/2020 απόφαση  του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α121/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Περί αποδοχής της προσφοράς του κ. Αποστόλη Δημόπουλου.

 

 1. Περί επιχορήγησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 238/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.: 13065/3-6-2020).

 

 1. Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης»

 

 1. Έγκριση του Α΄ και Β΄ Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2020», προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

 1. «Καθορισμός τελών στάθμευσης και προστίμων επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης».

 

 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

 

 1. Περί εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

 

 1. Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ.: 112 & 116 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λεβιδίου και κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου».

 

 1. Χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ.: 112 & 116 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λεβιδίου και κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου», Αναδόχου: Κρατημένου Νικολάου.

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη: 78860).

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη: 79223).

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη: 26050).

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Τεχνική Υποστήριξη των Εφαρμογών λογισμικού ετών 2020 και 2021».

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Αναβάθμιση, Συντήρηση των Εφαρμογών λογισμικού ετών 2020 και 2021».

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181