Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (28/7/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 

                           Τρίπολη 24-7-2020                         

                           Αριθ. Πρωτ.: 19114

ΠΡΟΣ

1)           Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

2)           κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)           Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)           Επικεφαλής παρατάξεων

5)           κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

6)           κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ΄΄κεκλεισμένων των θυρών΄΄, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

  1. Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

  1. Περί έγκρισης Α΄ και Β΄ Πρακτικών του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 721,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  1. Περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Δημιουργική επανάχρηση και αποκατάσταση Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης»

  1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
  1. «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με την αρ. 25/2020 μελέτη της υπηρεσίας: Συνδρομή ανανέωσης χώρου φιλοξενίας (hosting) ιστοσελίδας tripolis.gr για χρήση από το Δήμο Τρίπολης».

  1. Διαγραφή προσαυξήσεων μισθωμάτων και τελών χαρτοσήμου.

  1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.:18539/21-7-2020).

  1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.:19056/24-7-2020).

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181