Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

           


                                                                                                                                            Τρίπολη,    29-07-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Αρ. Πρωτ.:  19515

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                                                                                                    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                         

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο: Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Μαντζουνείου στην Τρίπολη»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
 3. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών («Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα»).
 4. Την υποχρέωση του βασικού μελετητή να μετέχει ως τεχνικός Σύμβουλος κατά την κατασκευή του έργου και να καταθέσει προσφορά που θα αξιολογηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία  θα  συγκροτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.(« II. Για τη διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου -μελετητή ισχύουν τα εξής:……….  Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, έναν από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο………..»).
 5. Το άρθρο 7 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203Β’/25-9-2018) της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το ρόλο του βασικού μελετητή στην υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του.
 6. Την με αρ. πρωτ. 8284/18-3-2019 Σύμβαση του έργου, Ποσού 1.002.237,76  € (με ΦΠΑ 24%) με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για το ανωτέρω έργο. 
 7. Την συνολική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας που ορίζεται στο ποσοστό του 1,5 % του ποσού της Σύμβασης, συνεπώς ανέρχεται στο ποσό των 15.033,57 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 12.123,85 €,  ΦΠΑ 24%  909,72 €) ή χαμηλότερο βάσει προσφοράς με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 8. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 13533/9-6-2020 ΑΑΥ 562 με ημερ. Εγγραφής 9-6-2020, με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους 033,57 € σε βάρος του Κ.Α.: 30.7413.0030 στο σκέλος των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δ.Τ.  Οικονομικού έτους 2020.
 9. Το από 27-9 -2020 Πρακτικό Κλήρωσης της Δ/νσης Τ.Υ και Πολεοδομίας, με το οποίο κληρώθηκαν με τη σειρά οι κάτωθι υπάλληλοι ως Επιτροπή Διαπραγμάτευσης:
 • Σοφία Ζαφειροπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως Πρόεδρος,  με Αναπληρωτή τον Σταύρο Καλαντζή Πολιτικό Μηχανικό
 • Ανδρέας Κανελάτος Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος, με Αναπληρωτή την Στούρα Γεωργία Πολιτικό ΜηχανικόΤ.Ε.
 • Απόστολος Ζαραβίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος, με Αναπληρωτή την Κατερίνα Σβώλου Πολιτικό Μηχανικό
 1. Την υπ’ αριθ. 359/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΩΗΡ-ΚΣ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί ορισμού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

ΚΑΛΟΥΜΕ

Το βασικό μελετητή «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»,  που εκπόνησε την μελέτη του έργου: «Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Μαντζουνείου στην Τρίπολη».

να υποβάλλει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης που θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Τρίπολης, στις  31-7-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου Τρίπολης,  που βρίσκεται Λαγοπάτη και Αταλάντης, στον 1ο  Όροφο - σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, με συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.

Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Διαπραγμάτευσης,  θα κατατεθούν  από τον βασικό μελετητή, κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 359/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, για να αξιολογήσει την προσφορά του βασικού μελετητή.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (Διαδικτυακή πύλη www. tripolis.gr)

                            

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης

Κων/νος Σάσσαλος

Πολιτικός Μηχανικός

Αλέξανδρος Κανελλόπουλος

                deyatneo181