Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (12/8/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

                        Τρίπολη 07-8-2020                         

                        Αριθ. Πρωτ.: 20607

                                                                                    ΠΡΟΣ

 

1)           Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

2)           κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)           Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)           Επικεφαλής παρατάξεων

5)           κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

6)           κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 12η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00΄ έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

  1. Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Οικοδομικές Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου», προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».
  1. Παράταση προθεσμίας έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και διαμορφώσεις στην Τ.Κ. Μάναρη Δήμου Τρίπολης».
  1. Έγκριση πρακτικών ανοικτού , φανερού , πλειοδοτικού κ προφορικού διαγωνισμού για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που είναι στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ. ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης
  1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», ποσού €4.377,08.
  1. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.
  1. Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Νέων Βλαχοκερασιάς.
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη: 79368).
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη: 79516).
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181