Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (1/9/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

                        Τρίπολη 01-9-2020                         

                        Αριθ. Πρωτ.: 23598

                                

ΠΡΟΣ

1)     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

2)     κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)     Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)     Επικεφαλής παρατάξεων

5)     κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 01η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00΄ έως 13:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στο πιο κάτω θέμα:

  • Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει και να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών – Γενική Διεύθυνση Ενέργειας - Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων) κατά της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29-05-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2172) όπως ισχύουν, κατά το μέρος που αφορά τον ΑΔ - 00782 και να παρασταθεί ενώπιον της Επιτροπής κατά τη συζήτηση της ενστάσεως  όποτε αυτή ορισθεί.

 

Λόγος κατεπείγοντος:

Η ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης 3-9-2020.

 

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησης-πρότασης που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

             ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ         

                deyatneo181