Πρόσκληση δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (11/9/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

                        Τρίπολη 07-9-2020                         

                        Αριθ. Πρωτ.: 24274

                                                                 ΠΡΟΣ

 

1)    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης

2)    κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)    Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)    Επικεφαλής παρατάξεων

5)    κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

6)    κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 11:00΄ έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης».

 

 1. Περί έγκρισης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ           ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.708.100,00€ (με Φ.Π.Α.).

 

 1. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΙΑΝΑΣ-ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ”.

 

 1. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ –ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”.

 

 1. Περί έγκρισης πρακτικών (1) και (2) της Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Διαμόρφωση Πολυχώρου Μνήμης και Μελέτης "ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ" στο Δήμο Τρίπολης», προϋπολογισμού 184.140,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

 1. Περί έγκρισης Γ΄ πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Σχολείου Τρίπολης» Προϋπολογισμός: 126.721,99 €.

 

 1. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας air – condition για τον ερπυστριοφόρο φορτωτή του Δήμου.

 

 1. Περί έγκρισης πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου «Δημοτικός Φούρνος» στην Κοιν. Σταδίου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 20123/4-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης να συντάξει και να επιμεληθεί της κοινοποίησης εξώδικης πρόσκλησης – όχλησης προς τη Δ.Ε.Υ.Α Τρίπολης, διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της δεν έχουν προχωρήσει σε ενέργειες παραγραφής οφειλών του Δήμου μετά την παρέλευση πενταετίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 250, 251 και 252 του Α.Κ. και την αρ. 4 /2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ε΄. Τμήμα).

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για  ενέργειες σχετικά με διόρθωση αρχικής εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τμήμα της οδού Ατρέως, μεταξύ των Ο.Τ. 403 – 404 σχεδίου πόλης Τρίπολης.

 

 1. Παράταση ορισμού υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής επ΄   ονόματί του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν.4495/2017        και την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων   υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων.

 

 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

 

 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων   (Αρ. πρωτ:  22904/27-08-2020).

 

 1. Περί Έγκρισης ή μή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.

 

 1. Περί επιχορήγησης της Γυμναστικής Ένωσης Αρκαδίας ΑΜΙΛΛΑ 2000.

 

 1. Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Τρίπολης (ΑΣΠΕΤ).

 

 1. Περί επιχορήγησης του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Τριπόλεως.

 

 1. Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Τρίπολης.

 

 1. Περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2020».

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                               

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181