Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση επικάλυψης κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Κ. Τρίπολης»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 20.000,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 11.865,50 €, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 2.135,79 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 2.100,19 €, την αναθεώρηση: 27,55 €, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 3.870,97 €.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και έναρξης αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 06/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29-09-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο στις 02-10-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κο Σταύρο Καλαντζή (τηλ.2713600442) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να "κατεβάσετε" τα αρχεία του διαγωνισμού, πατήστε ΕΔΩ!