Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίπολη 25-09-2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 26581

ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

           

Ταχ. Διεύθυνση:  Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                 

Ταχ. Κώδικας:  22132, ΤΡΙΠΟΛΗ

             

Πληροφορίες: Αλέξιος Ανδριανόπουλος

          

Τηλέφωνο:       2710-241504

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της μελέτης  29/2020 « Επισκευή και συντήρηση  οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2020» σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης για τις ομάδες Α ,Δ, Ε,ΣΤ, Ζ και Η  (επισυνάπτεται έντυπο προσφοράς).

Σας καλούμαι να μας υποβάλετε σχετική οικονομική προσφορά έως τις 09-10-2020 συνοδευόμενη από ασφαλιστική ενημερότητα ,φορολογική ενημερότητα και ποινικό μητρώο .   Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης.    

           

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                        Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                    Ο ANTΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                 Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                        ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                         

    ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ                             ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την παροχή της υπηρεσίας:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Της επιχείρησης ……………………………………………………………………….,

έδρα …………............................,

οδός ………………………….,

αριθμός……,

τηλέφωνο ………………………………….,

fax …………………….……….

α/α

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσοστό έκπτωσης % επί του πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών και ανταλλακτικών

 

1

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

 

2

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

3

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

4

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ

 

5

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

6

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

7

ΟΜΑΔΑ Ζ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ

 

8

ΟΜΑΔΑ Η΄: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

Ημερομηνία:…………………………………..

                deyatneo181