Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (6/10/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

                        Τρίπολη 2-10-2020                         

                        Αριθ. Πρωτ.:27734

ΠΡΟΣ

1)    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης

2)    κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)    Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)    Επικεφαλής παρατάξεων

5)    κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

6)    κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 6η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ΄΄κεκλεισμένων των θυρών΄΄, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά  και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α΄»

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΟΡΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»

 

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Ν.Π. με την επωνυμία: «Κτιριακές Υποδομές (Κτ. Υπ.) Α.Ε.», για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ»

 

 1. Αλλαγή χώρου συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α398/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α399/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Περιοχής Φιλικών «Η Πανπροσφυγική Ένωση»

 

 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.: 26669/25/09/2020)

 

 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.: 27513/01/10/2020)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ (Κωδ. Οφειλέτη 79821)

 

 1. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους ΔΕ Δήμου Τρίπολης

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                               

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181