Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (15/10/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη,  9-10-2020

Αρ. Πρωτ: 28533

ΠΡΟΣ:

Ø  κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø  κ.κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø  κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø  κ.κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-          Σύλλογο Εργαζομένων ΔΕΥΑΤ (με την παράκληση όπως παρευρεθεί εκπρόσωπος του Συλλόγου)

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 15η Oκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δ.Μητρόπουλου - Κυδωνιάτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον (1ο) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Έκφραση γνώμης επί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΤ.
 2. Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου- Εξόδου Μονάδας επεξεργασίας Απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Πελοποννήσου & Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. στην Τ.Κ. Παλαιόχουνης Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης.
 3. Χορήγησης άδειας δημοσίευσης ψηφιακού υλικού του έργου: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΟΠΣ 376088 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΣΠΑ 2007-2013.
 4. Τροποποίηση της 634/2018 Α.Δ.Σ. περί επιβολής τέλους ακίνητης περιουσίας στο Δήμο Τρίπολης.
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 509/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ.
 8. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 9. Aναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
 10. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Τρίπολης
 11. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών Δήμου Τρίπολης
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ