Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (13/10/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                     

ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

        Τρίπολη    8-10-2020 

         Αριθ. Πρωτ.: 28591

   

ΠΡΟΣ                                                                                  

   1) Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής Δήμου Τρίπολης

   2)  Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

   3)  Επικεφαλής Παρατάξεων

   4) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας  Τρίπολης    

  

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

Σας καλούμε την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ - 13:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20250), β) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ., γ) της με υπ΄ αριθμόν  40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6

ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και δ)σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω  θέματα:

  1. Έγκριση κοπής δέντρων.
  2. Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Γεύματα Τρίπολης ΟΕ» που βρίσκεται επί της πλατείας Αγ. Βασιλείου 5 στην Τρίπολη.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181