Διαγωνισμός για την "Προμήθεια φρέσκου γάλακτος"

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.153,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

"Κατεβάστε" παρακάτω όλα τα σχετικά αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181