Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20/11/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη 16-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 32567

ΠΡΟΣ
1) Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης
2) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
3) Επικεφαλής Παρατάξεων
4) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H
Σας καλούμε την 20η Νοεμβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄ - 13:30΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ., γ) της με υπ΄ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. δ) την με υπ΄ αριθμόν 426 με αριθμό πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ-ΥΔ4 ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και δ)σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στο οδικό δίκτυο των οικισμών Ζευγολατιό και Παρόρι της ΔΕ Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης.
2. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε τμήματα της επαρχιακής οδού Κερασίτσα – Στάδιο - Στενό, εμπρός από το Γυμνάσιο –Λύκειο Τεγέας.
3. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στο οδικό δίκτυο του οικισμού Επισκοπή της ΔΕ Τεγέας του Δήμου Τρίπολης.
4. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των οικισμών Δεμίρι και Στρίγκος της ΔΕ Τεγέας του Δήμου Τρίπολης.
5. Τοποθέτηση ταμπλό (πλαισίου) για διαφήμιση στην πλατεία Πετρινού.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181