Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (25/11/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη,  20 -11-2020

Αρ. Πρωτ: 33044

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Ø  κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø  κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø  κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø  κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 25η Noεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 

  1. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
  2. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές
  3. Πρόθεση του Δήμου Τρίπολης για επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης για την απόκτηση – διατήρηση του Κ.Χ.- Πράσινο στο Ο.Τ. 139γ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης
  4. Αναμόρφωση  Προυπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών, την εκτέλεση  προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου και έκτακτων επιχορηγήσεων Ν.Π.
  5. Έναρξη διαδικασιών λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ)                               

 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181