Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (9/12/2020)


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 4 -12-2020

Αρ. Πρωτ: 34375

ΠΡΟΣ:

κ. Δήμαρχο Τρίπολης

κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

κ. Νεκταρία Αλεξοπούλου  Προισταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

κ. Μακρή Ιωάννη Ορκωτό Λογιστή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 9η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α) :

 

Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσεως -ισολογισμού- απολογισμού Δήμου Τρίπολης έτους 2019.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 4 -12-2020

Αρ. Πρωτ: 34436

ΠΡΟΣ:

Ø  κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø  κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø  κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø  κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Ø  κ. Νεκταρία Αλεξοπούλου  Προισταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ø  κ. Σάσσαλο Κωνσταντίνο Προιστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Ø  κ. Βερβαινιώτη Χριστίνα Προισταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 9η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2021
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης: «Διαμόρφωση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης»
 3. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στο οδικό δίκτυο των οικισμών Ζευγολατιού και Παρόρι της ΔΕ Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης
 4. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε τμήματα της επαρχιακής οδού Κερασίτσα – Στάδιο- Στενό, εμπρός από το Γυμνάσιο – Λύκειο Τεγέας του Δήμου Τρίπολης
 5. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στο οδικό δίκτυο του οικισμού Επισκοπή της ΔΕ Τεγέας του Δήμου Τρίπολης
 6. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των οικισμών Δεμίρι και Στρίγκος της ΔΕ Τεγέας του Δήμου Τρίπολης
 7. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 8. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας Εκμίσθωσης του αρ. 05 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στην Πλατεία Βαλτετσίου στην Κοινότητα Τρίπολης
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας Εκμίσθωσης των αρ. 16 και 18 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς στην Πλατεία Βαλτετσίου στην Κοινότητα Τρίπολης
 11. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020, σχετικά με το έργο "Ανάπλαση Πλατείας Μαντινείας (Μπασιάκου) στην Δ.Ε. Τρίπολης" που εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση
 12. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020, σχετικά με το έργο: “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τρίπολης’’, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII
 13. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ, στον κ. ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΝ 6652»
 14. Aποδοχή επιχορήγησης που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων  και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού  covid-19
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής (εισφοράς) του Δήμου σε δίκτυο πόλεων του άρθρου 101 του ν. 3852/2020.
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου λόγω τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της πράξης: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης»
 18. Έγκριση Πρόσληψης επτά (7) ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021 και καθορισμός των κριτηρίων για την κατάταξή των υποψηφίων προς πρόσληψη

Συνημμένα σας αποστέλλουμε, για ενημέρωσή σας

 1. Την από 3 /12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Την από 4 /12/2020 εισήγησης της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Την αρ.  7/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης
 4. Την αρ. 1/2020 Απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης

 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181