Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (23/12/2020)

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη,  18 -12-2020

Αρ. Πρωτ: 35984

 

ΠΡΟΣ:

κ. Δήμαρχο Τρίπολης

κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 23η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Tετάρτη   και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 

 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 601/2020 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση και καθορισμού πρόσθετης αμοιβής του δικηγόρου σύμφωνα με την 677 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων και προμηθειών του Δήμου

Περί λήψης απόφασης δέσμευσης αναμόρφωσης του προυπολογισμού για την πρόταση συμμετοχής του Δήμου  στον άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος  «Δράσεις Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 698/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρίπολης

Αναμόρφωση προυπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης

Χορήγηση άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών.

Ορισμός υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. – ΜΕ.Α) του Δήμου Τρίπολης και υποβολή σχετικών αιτημάτων αδειοδότησης λειτουργίας  Κ.Δ.Α.Π. - ΜΕΑ στο Δήμο Τρίπολης»

Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.) του Δήμου Τρίπολης

Ορισμός Υπευθύνου του προγράμματος Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.) του Δήμου Τρίπολης

Παράταση μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου στην Τ.Κ. Σταδίου της Δ.Ε.Τεγέας

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

                deyatneo181