Συνοπτικός διαγωνισμός για «Τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Τεγέας & Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ & ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις "Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α"Ι08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 220/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης). 

"Κατεβάστε" τα σχετικά αρχεία του έργου, εδώ.

                deyatneo181