Συνοπτικός διαγωνισμός για "Τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Φαλάνθου & Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης"

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΟΟΥ & ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ" προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που Θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις "Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α'Ι08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 22212020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης).

"Κατεβάστε" τα σχετικά αρχεία του έργου, εδώ.

                deyatneo181