Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη δημοτικών αστυνόμων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                             Τρίπολη     10/3/2021

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                                      

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  Αρ. πρωτ.: 6645

TMHMA ΑΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Λαγοπάτη 45

Ταχ. Κώδικας: 22132 - Τρίπολη

Πληροφορίες: Σταυρόπουλος Ιωάννης

ΤΗΛ.: 2713600432

e-mail:dioiktri@ otenet.gr      

                                                                                               ΠΡΟΣ:

                                                                    Ως ο πίνακας αποδεκτών

                                                                         (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα

                                                                        σε όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε

                                                                        κλάδους ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ Δημοτικής  Αστυνομίας)

                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για μετάταξη δημοτικών αστυνόμων

                                           

Ο Δήμος Τρίπολης

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) των άρθρων 74, 79 και 224 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)

β) του άρθρου 19 παρ.3  του Ν.4440/16 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 88 του Ν. 4604/2019.

γ) του άρθρου 14 παρ. του Ν.3731/2008 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/26-4-2013)

 

προτίθεται

 

να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ, ΤΕ  και ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας με μετάταξη.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Τρίπολης  για τις θέσεις :

                                 2   θέσεις ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

                                 3   θέσεις ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

                                 5   θέσεις ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ, οι οποίοι υπηρετούν σε κλάδο δημοτικής αστυνομίας εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους (στις θέσεις των κλάδων δημοτικής αστυνομίας).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα αίτησης).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/89 για

    την πιστότητα του περιεχομένου του.

3.Φωτοαντίγραφα    τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων.

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με πρόσφατη ημερομηνία από το οποίο να προκύπτουν :

α) οι ημερομηνίες διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία εκπαίδευσης κλάδος - ειδικότητα, ο βαθμός που κατέχουν και το μισθολογικό κλιμάκιο

β) ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική διαδικασία (ΕΔΕ κλπ) και ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή

γ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου

δ) η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών που

λήφθηκαν υπόψη για το διορισμό τους.

  1. Βεβαίωση της υπηρεσίας προέλευσης περί ποσοστού κάλυψης θέσεων και μοναδικότητας στον κλάδο.
  2. Αντίγραφα εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων τριών (3) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 22/3/2021 έως 23/4/2021 ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» στη διεύθυνση : Δήμος Τρίπολης – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Λαγοπάτη 45, Τ.Κ. 22132 – Τρίπολη (ημερομηνία κατάθεσης σύμφωνα με την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου).

Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας : 2713600432, 2713600440, 2713600431.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. προκειμένου να αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Α.

α/α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ταχ. Δ/νση

1

Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού

(με την παράκληση να αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου)

ιστοσελιτου

ΥΥΥπουργείουιστοσελίδα τ

Σταδίου 27, 10183, Αθήνα.

 

 

Β. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Διευθύνσεις Διοικητικού

με την παράκληση  να κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους αρμοδιότητας τους.

α/α

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ταχ. Δ/νση

1

Αττικής

Κατεχάκη 56,  Τ.Κ 115 25 Αθήνα

2

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Σωκράτους 111, Τ.Κ 413 36 Λάρισα

3

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Β.Ηπείρου 20, Τ.Κ 454 45 Ιωάννινα

4

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Ν.Ε.Ο.Πατρών - Αθηνών 28, Τ.Κ 264 41 Πάτρα

5

Αιγαίου

Ακτή Μιαούλη 83 και Μάρκου Μπότσαρη 2­8, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς

6

Κρήτης

Πλατεία Κουντουριώτη , Τ.Κ. 71 202  Ηράκλειο Κρήτης

7

Μακεδονίας - Θράκης

Καθ. Ρωσσίδη 11,  Τ.Κ. 546 55   Θεσσαλονίκη

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ:

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη στο Δήμο Τρίπολης.

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, βάσει της

με αρ.Πρωτ................... ανακοίνωσης - πρόσκλησής σας, όπως εξετάσετε το αίτημα

μετάταξής μου από την υπηρεσία μου σε θέση κλάδου ....................................  του Δήμου

σας.

Υπηρετώ ως μόνιμος υπάλληλος στο

Διεύθυνση:

Κατηγορία:

Κλάδος:

Βαθμός:

Δ/νση Εργασίας:

Τηλέφωνο εργασίας:

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

1........................................................................................................................

2........................................................................................................................

3........................................................................................................................

  4.......................................................................................................................

  5.......................................................................................................................

  6.......................................................................................................................

  7.......................................................................................................................

  8.......................................................................................................................

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

tripolitsa20201 1

Tzioumis Website 348x290

 

 
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

icc

deyat

 eshops

 

 

 

 

 

 

 

 

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
ypodomes sm1

# Επιμένουμε Ελληνικά

 

Menoume Tripoli 300x250

 


                deyatneo181