Τροποποίηση Τμήματος Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης (μεταξύ των οδών 11ου Συντάγματος Γ. Κολοκοτρώνη και της Περιφερειακής Οδού) και Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού

Ο Δήμος Τρίπολης διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 117 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: "Τροποποίηση Τμήματος Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης (μεταξύ των οδών 11ου Συντάγματος Γ. Κολοκοτρώνη και της Περιφερειακής Οδού) και Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού" με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.766,70 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Περισσότερες λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία. 

                deyatneo181