"Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Τρίπολης"

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοmικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν-τος ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του όρθρου 117 του Ν.4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016)" (σχετική η με αριθμό 16/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών β Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης).

Περισσότερα, στα συνημμένα αρχεία.

                deyatneo181