«Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α ́/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 36/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης).

Όλα τα σχετικά αρχεία του έργου, διαβάστε εδώ.

                deyatneo181