Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Tην αριθ. 260/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης.
 3. Την αριθ. 75635/14-5-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η πιο πάνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ανακοινώνει

 

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για  το χρονικό διάστημα από 5-7-2021 έως και 4-10-2021, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης, ως εξής:

α) Οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων.

β) Δώδεκα (12)  ατόμων  ειδικότητας ΔΕ οδηγών, με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας  (Π.Ε.Ι.)

Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης, τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας.

γ) Δύο (2) χειριστών Μηχανημάτων έργων,  φορτωτή – εκσκαφέα (τσάπας) ειδικότητας 1.3, ομάδας Α΄ και εν ελλείψει ομάδας Β΄

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

α)Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων

 

Απολυτήριος τίτλος σπουδών τουλάχιστον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

β)Ειδικότητα ΔΕ  Οδηγών

 1. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων τουλάχιστον  Γ΄ κατηγορίας
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας  (Π.Ε.Ι.)
 1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή
 • Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών.

 

γ)  Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μ.Ε.

 

1.Άδεια χειριστή Μ.Ε. ομάδας  A΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα μηχανήματα 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 ή αντίστοιχη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Π.Δ. 31/1990.

Σε περίπτωση και μόνο που δεν βρεθούν υποψήφιοι με άδεια ομάδας Α΄, θα γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι με άδεια ομάδας Β΄.

2.Άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.

3.α) Ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας ή

ή

4.β) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι   η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

ή

4.γ) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά (σε ευκρινή αντίγραφα)

 

 • Απλή αίτηση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο και η θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση).
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Απολυτήριος τίτλος σπουδών.
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. (για τους οδηγούς)
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής ικανότητας οδηγού Γ΄ κατηγορίας (για τους οδηγούς).
 • H απαιτούμενη άδεια χειριστή Μηχανήματος έργου (για τους χειριστές Μ.Ε.)
 • Επαγγελματική ή ερασιτεχνική άδεια οδήγησης (για τους χειριστές Μ.Ε.)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για την απόδειξη της εμπειρίας).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. (ιθαγένεια, ηλικία διορισμού, υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη θέση, έλλειψη κωλύματος πρόσληψης λόγω ποινικής καταδίκης).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν.
 • Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ .

Οι υποψήφιοι που κάνουν αίτηση για τη θέση του φύλακα, εφόσον διαθέτουν, μπορούν να προσκομίσουν και άδεια οδήγησης B΄ κατηγορίας

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων με τα  δικαιολογητικά γίνεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λαγοπάτη 45 - Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου,  στην ίδια Δ/νση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 3 Ιουνίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης  και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του Δήμου www.tripolis.gr

             

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                                                                                      

                                                                                   

                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

                deyatneo181