«Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φιλοξενούμενων του Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών Θυμάτων βίας»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου της Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φιλοξενούμενων του Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών Θυμάτων βίας» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.997,44 Ε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία.

                deyatneo181