Τροποποίηση αποφάσεων


 

              ΑΔΑ: 66ΟΝΩΗΡ-Β06       

                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Τρίπολη   26-8-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                   Αρ. πρωτ :     22858

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                            

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση αποφάσεων αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας αντιδημάρχων»   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)», όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως α) αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (Α’ 133) και του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134) και β) συμπληρώθηκαν με εκείνες του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).
 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Τρίπολης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 47.254 κατοίκους.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει οκτώ(8) Δημοτικές Ενότητες.
 5. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορεί να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι.
 6. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. 82/2019 (αρ. πρωτ. 59633/20-8-2019) σχετικά με τον Ορισμό Αντιδημάρχων.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4953/10-11-2020.
 8. Τις αριθ. α) 36586/26-11-2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 23545/1-9-2020 και β)23550/1-9-2020 αποφάσεις μας αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων.
 9. Το γεγονός οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν ισχύ μέχρι την 2α -9-2021 .
 10. Το γεγονός ότι η θητεία τόσο των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λήγει την 6η -11-2021.
 11. Την ανάγκη παράτασης ισχύος των ανωτέρω αποφάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δεδομένου ότι ο ορισμός Αντιδημάρχων έχει άμεση σχέση με τη σύνθεση του προεδρείου του Δ.Σ. και των ανωτέρω οργάνων .

Αποφασίζουμε:

 1. Τροποποιούμε τις ανωτέρω αποφάσεις μας, μόνο ως προς το μέρος αυτών που αφορά την ημερομηνία λήξης της θητείας, η οποία θα είναι η 5η Νοεμβρίου 2021.
 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις μας.
 3. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης.

 

 

            

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

               

 

Κοιν:   1. Αντιδημάρχους Δήμου Τρίπολης

 1. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 2. Δ/νσεις του Δήμου
 3. Δημοτικές Ενότητες
 4. Γραφείο Δημάρχου

 

                deyatneo181