Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (11/10/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη,  7 -10-2021

Αρ. Πρωτ: 27380

 

ΠΡΟΣ :

Ø  κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø  κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø  κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø  κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 11 Oκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄όροφος, σε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση (μεικτή συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, γ) του άρθρου  67 του Ν. 4830/2021 και 2) της αρ. 643/21 (αρ. πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 Έναρξη των διαδικασιών λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  να ενημερώσουν μέχρι την 12η μεσημβρινή της 11ης Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  στο email του Δημοτικού Συμβουλίου dimsimbouliotripolis@gmail.com τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2021.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181