«Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φιλοξενούμενων του Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου της Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φιλοξενούμενων τον Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
2.0 προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.997,44 Ε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (χωρίς ΦΠΑ: 32.256,00 Ε συν ΦΠΑ: 7.741,44 Ε).

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181