«Δημιουργία φυσικού και ψηφιακού μουσείου πόλης της Τρίπολης στο κτίριο τον Πετροπουλείον Κληροδοτήματος»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προς επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία: «Δημιουργία φυσικού και ψηφιακού μουσείου πόλης της Τρίπολης στο κτίριο τον Πετροπουλείου Κληροδοτήματος» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Διαβάστε τα συνημμένα αρχεία. 

                deyatneo181