«Προμήθεια σκυροδέματος C16/20»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προς επιλογή Αναδόχού για την: «Προμήθεια σκυροδέματος C16/20» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Διαβάστε τα παρακάτω αρχεία. 

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

                deyatneo181