Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (12/4/2022)


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 8-4 -2022

Αρ. Πρωτ: 9582

 

ΠΡΟΣ:

Ø κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε στις 12 Aπριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα       20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση (μεικτή συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, γ) του άρθρου  67 του Ν. 4830/2021 και 2) της αρ. 643/21 (αρ. πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181