Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στέγασης Αποθήκης από το Δήμο Τρίπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

χώρου στέγασης Αποθήκης από το Δήμο Τρίπολης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,

γ) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,

δ) Τη με αριθμό 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ε) Τη με αριθμό 188/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου στέγασης Αποθήκης από το Δήμο Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 23-05-2022.

Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία, είναι οι εξής:

Άρθρο 1ο : Περιγραφή του ακινήτου

Το προς μίσθωση ακίνητο που θα επιλεγεί για αποθηκευτικός χώρος, ήτοι επαγγελματικής χρήσης, του Δήμου θα πρέπει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού τους παρακάτω όρους:

 • Να βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Τρίπολης.
 • Να έχει ανεγερθεί νομίμως βάσει άδειας δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, σε κάθε περίπτωση να είναι νομίμως υφιστάμενο / νομιμοποιηθέν κτίριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4495/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Να υπάρχει στεγασμένος χώρος επιφάνειας από 450,00 τ.μ. έως 600,00 τμ, ισόγειος με ελεύθερο ύψος κύριας χρήσης τουλάχιστον 6,00 μ.

Εντός του ανωτέρω στεγασμένου χώρου να υπάρχουν τουλάχιστον :  

 • ένας (1) διαμορφωμένος χώρος γραφείου επιφάνειας 15,00 τ.μ. έως 35,00 τ.μ. και
 • W.C. ενός (1) ατόμου.

Ο στεγασμένος χώρος να έχει τουλάχιστον δύο (2) εισόδους / εξόδους :

 • μία (1) προσωπικού και υλικών ύψους τουλάχιστον 2,10 μ. και πλάτους τουλάχιστον 2,00 μ. και
 • μία (1) προσωπικού ύψους τουλάχιστον 2,10 μ. και πλάτους τουλάχιστον 2,00 μ.
 • Να έχει προαύλιο ελεύθερο χώρο διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων τουλάχιστον 300,00 τ.μ.

Η είσοδος / έξοδος οχημάτων του προαυλίου χώρου να είναι πλάτους τουλάχιστον 3,50 μ.

 • Να διαθέτει περίφραξη.
 • Να έχει τουλάχιστον μία (1) πρόσοψη σε δημοτική οδό.

Άρθρο 2ο : Διάρκεια της σύμβασης

 1. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη.
 2. Ο μισθωτής θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή γραπτώς τριάντα (30) ημέρες πριν και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
 3. Ο εκμισθωτής θα μπορεί να ζητήσει την πρόωρη αποχώρηση του Δήμου Τρίπολης από το μίσθιο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
 4. Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του Δήμου, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 3ο  : Δημοσιότητα Διακήρυξης

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική.

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου καλώντας του ενδιαφερόμενους εντός είκοσι (20) ημερών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές. Η δημοσιοποίηση γίνεται με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της Τρίπολης καθώς και με ανάρτηση της στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα «Πρωινός Μοριάς».

Με φροντίδα του Δημάρχου δημοσιεύεται διακήρυξη για την ημερομηνία και τον τόπο της δημοπρασίας δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Άρθρο 4ο : Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία

 1. Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.
 2. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 5ο : Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α:  Προσφορές Ενδιαφέροντος

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου προς τη Δ/νση Οικονομικών) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : «Για τη Δημοπρασία Μίσθωσης Χώρου στέγασης Αποθήκης από το Δήμο Τρίπολης». Το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρ. 7 του Π.Δ. 270/81 (Επιτροπή Εκτίμησης Καταλληλότητας). Στις προσφορές ενδιαφέροντος, θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:

 1. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο κτλ), διεύθυνση ακινήτου και επιφάνεια αυτού.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα με σκαρίφημα θέσης σε απόσπασμα του σχεδίου πόλης.
 • iii. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη.
 1. Τίτλους ιδιοκτησίας, κυριότητας του ακινήτου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.
 3. Τυχόν οικοδομικές άδειες και λοιπές αδειοδοτήσεις.

Η επιτροπή, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών και μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων προς μίσθωση ακινήτων, αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει σχετική έκθεση. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου. Το Τμήμα την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β:  Διενέργεια δημοπρασίας

 1. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, από την αρμόδια Επιτροπή, κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης.
 2. Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος, αυτοδίκαια, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
 3. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτοποίηση του συμμετέχοντα :

 • Για Φυσικά Πρόσωπα : ταυτότητα του φυσικού προσώπου

Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας και αποκλειστικά Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο μαζί με την ταυτότητά του, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 • Για Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίας :
 • δικαιολογητικά σύστασης και εκπροσώπησής,
 • επικυρωμένο πρακτικό για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημοπρασία,
 • ταυτότητα του εκπροσώπου.

Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας και αποκλειστικά Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

β) Τα κάτωθι δικαιολογητικά, έκδοσης το πολύ τριάντα (30) ημερών πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας:

1) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής, από:

(α)  το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης,

(β)  τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.),

(γ)  το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Τρίπολης, και

(δ)  από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου της έδρας δραστηριότητας του (σε περίπτωση που δεν έχει έδρα στο Δήμο Τρίπολης).

2) Φορολογική ενημερότητα και

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη, για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α) από το καταστατικό (για τους εργοδότες και τους διοικούντες) και β) από κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) και για τους διοικούντες αυτών (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε, όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.),

γ) Εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00€)

Είτε γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα.

Μετά το πέρας του διαγωνισμού οι εγγυήσεις θα επιστραφούν, πλην αυτής του τελευταίου μειοδότη, που θα κρατηθεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την υλοποίηση των υποχρεώσεων του 1ου άρθρ. της παρούσης.

Η εγγύηση του τελευταίου μειοδότη καταπίπτει υπέρ του Δήμου Τρίπολης εάν:

 • αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας ή
 • δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, μετά την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης.
 1. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασίας μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.
 2. Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας.
 3. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη προσφορά του ακινήτου (τιμή ανά ακίνητο).
 4. Η πρώτη και ανώτατη προσφορά μηνιαίου μισθώματος θα αποτελέσει την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας. Ουσιαστικά καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας. Ειδικότερα από τον διαγωνιζόμενο ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του σε μηνιαία βάση. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι ακέραια σε επίπεδο δεκάδας τουλάχιστον.
 5. H διαφορά μεταξύ των προσφερόμενων ποσών κατά την ώρα της δημοπρασίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ΕΥΡΩ (20,00 €) και θα είναι πάντα ακέραιος αριθμός σε ύψος δεκάδας τουλάχιστον.
 6. Το χαρτόσημο βαρύνει τον εκμισθωτή.
 7. Συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο γράφονται οι προσφορές με τη σειρά που εκφωνήθηκαν και με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη.
 8. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
 9. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
 10. Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή και η δημοπρασία κατακυρώνεται υπέρ αυτού που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό
 11. Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση λόγω :
 • μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή
 • καθυστέρησης της εγκατάστασης του Δήμου, οφειλόμενη σε νομικό ή πραγματικό κώλυμα.
 • μονομερούς άρνησης του μειοδότη για προσυπογραφή του μισθωτηρίου ή/και μονομερούς λύσης της μίσθωσης.
 1. Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 6ο : Σύμβαση

Ο μειοδότης οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής έγκρισης και ελέγχου νομιμότητας του αποτελέσματος της δημοπρασίας (με αποδεικτικό παραλαβής), να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η σύμβαση μίσθωσης θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

Σε περίπτωση που ο τελευταίος μειοδότης δεν προσέλθει εμπροθέσμως για τη σύναψη της σύμβασης :

 • κηρύσσεται έκπτωτος,
 • διενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας σε βάρος του για την ενδεχόμενη επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από την προηγούμενη,
 • ο έκπτωτος μειοδότης αποκλείεται από την επανάληψη της δημοπρασίας,
 • με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος δύναται να κινήσει δικαστική διαδικασία προάσπισης των συμφερόντων του.

Άρθρο 7ο : Επανάληψη Δημοπρασίας

 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.
 2. Μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:
 • το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
 • μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,
 • μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο μειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
 1. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.
 2. Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.
 3. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 8ο : Λοιπές Διατάξεις

 1. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 2. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος αφού προηγουμένως έχει οριστικοποιηθεί η υποβολή – αποδοχή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).
 3. Η καταβολή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου.
 4. Οι όροι της μίσθωσης δεν επηρεάζονται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζονται με τον νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται από τον Δήμο στον νέο εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.
 5. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.
 6. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση, σε περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.
 7. Αν χρειαστεί να γίνουν κατασκευαστικές εργασίες ώστε να καταστεί το ακίνητο κατάλληλο και λειτουργικό για το σκοπό που προορίζεται, τότε οι κατασκευαστικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο μίσθιο, μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της προκειμένης μισθώσεως, θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου.
 8. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, εφόσον δεν μπορεί να επιλυθεί με συνεννόηση, θα επιλύεται στα Δικαστήρια Τριπόλεως.
 9. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.
 10. Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα συμβολαιογραφικά έξοδα και τα τέλη και τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.-
 
 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

 

 

 

Κωνσταντίνος Τζιούμης

 

 

                deyatneo181