ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                                                   ΤΡΙΠΟΛΗ  2.8.2022

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                   ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 255

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                            

ΠΛΗΡ: ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τηλ.: 2713600464

Fax.: 2710-235007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

          Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης » λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τ΄Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων τους όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. οικ. Υ.Α. 1940/2018 (ΦΕΚ 310/2.02.2018 τ΄ Β) και 5293/2018 (ΦΕΚ 816/8-03-2018 τ΄Β).
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τ΄ Β) για τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Κ.ΥΑ. 111526/Δ4/10.09.2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τ.Β),56758/Δ4/24.04.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013) και Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016).
  3. Την υπ’ αρίθμ.17/2022 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγκρισης προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Τρίπολης, των όρων της προκήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  4. Την με αρ. πρωτ. 241/19.07.2022 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Τρίπολης .
  5. Την ανάγκη διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Τρίπολης για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 

Π Ρ O Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

          Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Τρίπολης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση την τιµή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, την µονογονεϊκή ιδιότητα, και την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

  1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με βάση την υπ.αρίθμ. 241/19.07.2022 απόφαση Προέδρου η τριμελή επιτροπή διενέργειας δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού του συγκεκριμένου κυλικείου  συγκροτείται από:

1) Tη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης Κα Σπυροπούλου Ελένη του Θεοδώρου, και σε περίπτωση απουσίας της, η Διευθύντρια του 2ου Λυκείου Τρίπολης Κα Κουλούρη Χαρίκλεια του Παναγιώτη.

2) Το μέλος του συλλόγου διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης Κα Κομνηνού Ελένη – Μαργαρίτα του Γεωργίου , και σε περίπτωση απουσίας της ο κ. Βέργος Φώτιος του Ανδρέα μέλος του συλλόγου διδασκόντων του 2ου Λυκείου Τρίπολης .

3) Τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Οικονομόπουλο Γεώργιο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπηλιόπουλο Γεώργιο

Τα δικαιολογητικά μαζί με τις προσφορές ( σε κλειστούς φακέλους ) θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, έως την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τρίπολης επί των οδών Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, στον 4ο όροφο τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής, για τη καλύτερη παροχή πληροφοριών και τη λήψη πιστοποιητικού μη οφειλής στη Σχολική Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής ποσού 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Δημαρχείου στην οδό Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, ημέρα  Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.  όπου η επιτροπή ελέγχου επανελέγχει τα δικαιολογητικά και αρχίζει η  διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών ή των 20 ηµερών αντίστοιχα.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως ( 189 εργάσιμες ημέρες ) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr.

          Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για προμήθεια σχετικών εγγράφων οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα της Σχολικής  Επιτροπής και στο τηλέφωνο 2713600464.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

                deyatneo181