Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (17/8/2022)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          

                          

Τρίπολη, 12-8-2022                         

Αρ. Πρωτ.: 23957

                                                                     

 

ΠΡΟΣ

1)   Τα μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

2)   Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

3)   Επικεφαλής παρατάξεων

4)   κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

5)   κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ.Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 17η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 114387/09-08-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΡΤΣΟΒΑ» Π.Ε. ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

 

 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

 

 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Λουκά

 

 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Σιλίμνας.

 

 1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΥΘΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ SERIOUS GAMING» ΤΟΥ Χ.Π. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ».

 

 

 1. Έγκριση διενέργειας της απευθείας ανάθεσης, καθορισμός των όρων της ανάθεσης του έργου:« Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης» προϋπολογισμού 74.400,00€ και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης»

 

 1. Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης».

 

 1. Περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης για την προμήθεια Επαγγελματικών Εργαλείων για το Τμήμα Πρασίνου»
 1. «Αποδοχή ένταξης της πρότασης του Δήμου Τρίπολης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131 “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο: Ενεργητικές πράσινες κοινότητες και αφηγητές για τη διαφύλαξη του φυσικού κεφαλαίου (PRO.GRE.S.S. - Proactive Green Communities and Storytellers for Natural Capital Safeguarding)”, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες

 

 1. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου με τίτλο: ''Ένα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον βασισμένο στην έρευνα με στοιχεία εμβυθιστικής αισθητικής και serious gaming", στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: "Δημιουργική Ευρώπη

 

 1. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικού Κτιρίου και αυλείου χώρου και λοιπών δράσεων για τη σχολική μονάδα 1ου Γυμνασίου  και 1ου Λυκείου Τρίπολης»

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α325/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.)  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τριμελές Συμβούλιο ν. 3068/2002) κατά τη δικάσιμο της 19-9-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. ΣΔ24/9-2-2022 αίτησης ιδιωτών προς διαπίστωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΑΣ169/2022 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης και κατά του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 23293/8-8-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρακούρτη Βασιλείου.

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 22890/4-8-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ Γατσόπουλου Παναγιώτη.
 2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, να παραλάβει και να κοινοποιήσει αίτηση και απόφαση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων κατά του ενοικιαστή των καταστημάτων 6 & 7 της Πλατείας Βαλτετσίου της Τ.Κ. Τρίπολης, καθώς και του εγγυητή και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτών όποτε αυτή ορισθεί καθώς και σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά την δικάσιμο της 11-10-2022,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ607/13-7-2022, Αρ. Πιν. 21, Αρ. Καταχ. ΠΡ301/4-9-2019)  προσφυγής της «Τράπεζας EUROBANK Ergasias Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης μετά την Α142/2021 προδικαστική.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 191/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, να την προσδιορίσει  και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής.

 

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023».

 

 1. Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου προσωρινή ηλεκτροδότηση πίλαρ στη θέση «Κάτω Βρύση» της Κοινότητας Λεβιδίου της Δ.Ε. Λεβιδίου από τη ΔΕΔΔΗΕ

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  της Οικονομικής Επιτροπής     

     

 

 

                                            Τζιούμης Κωνσταντίνος

                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181