«Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 121.881,35 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα και ομάδες:
Τμήμα 1 : Δήμος Τρίπολης, εκτιμώμενης αξίας 96.106,50 € με ΦΠΑ 13%.
Τμήμα 2 : ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, εκτιμώμενης αξίας 25.774,85 € με ΦΠΑ 13%.

 

Τα σχετικά αρχεία, διαβάστε εδώ.

                deyatneo181