Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου

Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοίνωνει την πρόθεση του Δήμου να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αn Innovative Digital Environment Based οη Research with Elements ον Immersive Aesthetics and Serious Gaming ('Ενα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον βασισμένο στην έρευνα με στοιχείο εμβυθισπκής αισθητικής και serious gaming)», του Ευρωπαϊκού Πρδγραμματος: «Δημιουργική Ευρώπη», Τομέας: «Πολιτισμός - Ψηφιακές τέχνες».

Διαβάστε την πρόσκληση, ΕΔΩ.

"Κατεβάστε" την αίτηση, ΕΔΩ.

                deyatneo181