Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-06-2015

Σας καλούμε εκτάκτως σήμερα την 17η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Επανάληψη διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αντιμετώπιση της έκτακτης  ανάγκης του Δήμου Τρίπολης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» με τους ίδιους όρους της με αριθ. πρωτ. 13779/8-4-2015 διακήρυξης.

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης του Δήμου Τρίπολης για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                           Της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                           ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181