Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19-06-2015

Σας καλούμε την  19ην Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την  προμήθεια σημαιών.
  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Γεωργακοπούλου Νίκης με ΚΑ. 0409035.

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Ανδρέα Σπυρόπουλου με ΚΑ. 0412010.

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Ζαραφέτα Παναγιώτας, Ζαραφέτα Κωνσταντίνου, Ζαραφέτα Βασιλικής,  Παπαπαναγιώτου Κατίνας .

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Χαμπηλωμάτη Ευσταθίας, Χαμπηλωμάτη Άννας, Χαμπηλωμάτη Μαρίας, Χαμπηλωμάτη Παναγιώτας.

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Χαμπηλωμάτη Ευσταθίας, Χαμπηλωμάτη Άννας, Χαμπηλωμάτη Μαρίας, Χαμπηλωμάτη Προδρόμου με Κ.Α. 0412005.

 

  1. Ψήφιση πίστωσης για την εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου στο Ο.Τ. 139Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.

 

  1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μαυρογιάννη.
  1.  Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει αναγνωριστική αγωγή κυριότητας του Δήμου Τρίπολης στη θέση «ΑΛΕΞΕΪΚΟ ΑΛΩΝΙ» στην Τ.Κ. Μανθυρέας Δ.Ε. Τεγέας.

10. Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση του τ. Δημάρχου Τρίπολης κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού την 2-7-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή για  οποιοδήποτε λόγο ορισθησομένη. (Κλητ. Θέσπισμα Β13/110).

11. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει ένδικο μέσο της εφέσεως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά των: Γαρόζη Πολυξένης, Γεωργακόπουλου Φίλιππου και λοιπών σχολ. Φυλάκων (σε σύνολο 11) και κατά της υπ’ αριθ. 2156/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), υπογράφοντας το δικόγραφο της εφέσεως, να ενεργεί και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την αποδοχή της εφέσεως, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα, ως πληρεξούσιος δικηγόρος και αντίκλητος του Δήμου Τρίπολης.

 

12. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει ένδικο μέσο της Αιτήσεως Αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά των: Κώτσιας Άννας, Ναστοπούλου Δήμητρας και λοιπών σχολ. Φυλάκων (σε σύνολο 11) και κατά της υπ’ αριθ. 1005/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη λόγω μη ασκήσεως κατ’ αυτής εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης του ένδικου μέσου της εφέσεως μέχρι σήμερα, να ενεργεί και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα, ως πληρεξούσιος δικηγόρος και αντίκλητος του Δήμου Τρίπολης.

 

13. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Παπαγεωργάκη Παναγιώτας σχετικά με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16491/28-4-2015 αίτηση του Μαριόλα Αθανασίου του Βασιλείου.

 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κου. Καρακούρτη Βασιλείου, για παράσταση κατά τη δικάσιμο της 15-05-2015 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά  της 146/2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως (διαδικασία εργατικών διαφορών).

 

15Έγκριση και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για το έργο: « Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τρίπολης».

 

Σε  περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                               

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                           Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                            ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                            

                deyatneo181